Mittetulundusühingu TALISMAN põhikiri 1.  Üldsätted 1.1. Mittetulundusühing   TALISMAN (edaspidi : ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.1.2. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigi  kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.1.3. Ühing arendab majandus-  ja kaubandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.1.4. Ühing võib oma eesmärkide täitmiseks asutada struktuuriüksusi ja ühinguid. Ühing võib kuuluda teistesse organisatsioonidesse.1.5. Ühingu asukoht on Kõmmaste küla, Padise vald, Harju maakond, Eesti Vabariik. Ühingu territoriaalne tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.1.6. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuarist ning lõpeb 31. Detsembril.1.7. Ühingul on sümboolika ja atribuutika ning selle kasutamise ainuõigus.   2.       Põhieesmärgid ja alaeesmärgid.  2.1   Ühingu põhieesmärgiks on maaelu arendamine ning kodaniku initsiatiivi toetamine piirkondade kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostöö kaudu, samuti piirkondade vajaduste selgitamine ja võimaluste kasutamine.2.1. Ühingu alaeesmärgid on: 2.1.1.        Põhieesmärki toetavate füüsiliste- ja juriidiliste isikute ühendamine ja koostöö korraldamine, kohaliku initsiatiivi toetamine.2.1.2.        Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengukava
Mittetulundusühingu TALISMAN põhikiri 1.  Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing   TALISMAN (edaspidi : ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigi  kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

1.3. Ühing arendab majandus-  ja kaubandustegevust, mille kaudu saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.4. Ühing võib oma eesmärkide täitmiseks asutada struktuuriüksusi ja ühinguid. Ühing võib kuuluda teistesse organisatsioonidesse.

1.5. Ühingu asukoht on Kõmmaste küla, Padise vald, Harju maakond, Eesti Vabariik. Ühingu territoriaalne tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.

1.6. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuarist ning lõpeb 31. Detsembril.

1.7. Ühingul on sümboolika ja atribuutika ning selle kasutamise ainuõigus.

 

2.       Põhieesmärgid ja alaeesmärgid.

 

2.1   Ühingu põhieesmärgiks on maaelu arendamine ning kodaniku initsiatiivi toetamine piirkondade kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostöö kaudu, samuti piirkondade vajaduste selgitamine ja võimaluste kasutamine.

2.1. Ühingu alaeesmärgid on:

2.1.1.        Põhieesmärki toetavate füüsiliste- ja juriidiliste isikute ühendamine ja koostöö korraldamine, kohaliku initsiatiivi toetamine.

2.1.2.        Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengukava koostamine, elluviimine ja uuendamine.

2.1.3.        Maamajanduse, kodutöönduse ja väikeettevõtluse arenguks uute võimaluste leidmine ning stardiabi korraldamine.

2.1.4.        Koolituste, täiendõppe, reiside-matkade, huvitegevuse , kogemuste vahetamise jms. korraldamine, riigisisese ja –välise koostöö arendamine. Trükiste avaldamine.

2.1.5.        Seltsitegevuse ja külaelu toetamine ning edendamine.

2.1.6.        Ajaloo-, ja kultuuriväärtuste kaitse ning nende säilitamisele, remondile ja restaureerimisele kaasa aitamine.

2.1.7.        Loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete toimimisele kaasaaitamine. Keskkonnakaitseline tegevus.

2.1.8.         Noorsoo- ja integratsioonitööle kaasa aitamine. Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse tõstmine. Puuetega ja probleemsete inimeste nõustamine-aitamine.

2.1.9.        Arenguks ja kohaliku maine tõstmiseks vajalike rajatiste ja ehitiste rajamine ning haldamine. Elukeskkonna parendamine.

2.1.10.    Rahvus- ning pärandkultuuri säilitamine, teadvustamine ja arendamine.

2.1.11.     Paikkonna elanike sotsiaalsete vajaduste välja selgitamine ja lahendamine.

2.1.12.    Omavalitsusorganitega sotsiaalsete jt. teenuste osutamiseks lepingute sõlmimine.

2.1.13.    Elanikele nende seaduslike huvide ja õiguste tagamine, kaitse.

2.1.14.    Ettepanekute ja järelpärimiste tegemine                                                                        

2.2. Eesmärkide saavutamiseks ühing:  

2.2.1. Arendab kohalikku elu tuginedes kolme sektori koostööle.

2.2.2. Arendab pidevalt tegevusgruppi ja koolitab meeskonnaliikmeid.

2.2.3. Kaasab erinevad huvigrupid.

2.2.4. Korraldab tegevusprojektide rahastamist, nõustamist ja korraldab konkursse uute                     

           projekti ideede saamiseks.

2.2.5. Korraldab tegevust ühingu rahaliste vahendite saamiseks sh. viib läbi

           tulundusüritusi ja kaasab väliseid rahalisi allikaid tagamaks ühingu jätkusuutlikkus.

2.2.6. Valmistab, tellib, ostab, müüb ning levitab teavet. Sealhulgas õppe ja koolitusmaterjale

           trükiseid ja muid infoallikaid.

2.2.7. Analüüsib ja teostab või tellib uuringud.

2.2.8. Algatab, aitab korraldada ja korraldab koolitusi, seminare, konverentse, õpitubasid,

           reise- matkasid, arengurühmade tegevust, ekspositsioone, näitusi, üritusi jms.

2.2.9. Osaleb kohalikes, piirkondlikes, riiklikes ja rahvusvahelistes maaelu arengut toetavates

           programmides ja projektides.

            2.2.10. Toetab ja propageerib keskkondasäästva mõtteviisi ja ettevõtluse arendamist.

            2.2.11. Korraldab ja koordineerib käsitööliste ja kodutöönduse tegemisi. Korraldab reklaami,

                         toodete ja teenuste  turustamist ning vahendamist.

            2.2.12. Aitab kohalikke ühinguid projektide jms. algatamisel ja elluviimisel.

                             

 3.       Ühingu vara ja rahalised vahendid. 

3.1. Ühingu rahalised vahendid koosnevad:

3.1.1.        Sisseastumistasust. (Kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti)

3.1.2.        Liikmemaksust. ( Kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti)

3.1.3.        Riiklikest eraldistest.

3.1.4.        Annetustest ja toetustest.

3.1.5.        Reklaami-, teabe- ja õppematerjalide müügist saadud tuludest.

3.1.6.        Fondide poolt ja projektide elluviimiseks eraldatud toetused.

3.1.7.        Konsultatsiooni-, nõustamis- ja koolitustasudest.

3.1.8.        Ühingu majandus- ja kaubandustegevusest saadud tuludest.

3.1.9.        Ühingu vara kasutamisest saadud tuludest.

3.1.10.    Tulundusürituste korraldamise tuludest.

3.1.11.    Muudest tuludest ja laekumistest.

3.2. Ühing valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavuses põhikirja sätetega ja seadusest tulenevate erisustega.

3.3.  Ühingu vara kasutatakse üksnes ühingu eesmärkide saavutamiseks.

3.4.  Ühingu tulu ja vara ei jaotata ühingu liikmete vahel.

3.5.  Oma ülesannete elluviimiseks on ühingul õigus sõlmida lepinguid ja kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku otsusega kinnitatud eelarvele. Kehtestada soodustusi ja toetusi ühingu liikmetele.

 

4.        Ühingu liikmeks vastvõtmise, ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused.

 

4.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline-  ja juriidiline isik, mittetulundusühing või omavalitsus, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

4.2.  Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

4.3.  Ühing on avatud liikmete vastuvõtuks ning liikmeskond on avalik.

4.4.  Ühingust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse.

4.5.  Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:

4.5.1.        Ühingu liige on kaotanud usalduse või kahjustab ühingu mainet.

4.5.2.        Ühingu liige ei ole kolme aasta jooksul osalenud üldkoosolekul või üritusel.

4.5.3.        Ühingu liige tegutseb ühingu tegevust segavalt või muid huve järgides.

4.6.  Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele 2 nädalat ette. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on ½ juhatuse liikmetest.

4.7.   Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus taotleda väljaarvamise küsimuse arutamist üldkoosolekul. Vastavasisulise otsuse võtab vastu üldkoosolek.

 

5.        Liikmete õigused ja kohustused.

5.1.  Ühingu liikmetel on õigus

5.1.1.        Osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul.

5.1.2.        Olla valitud ühingu juhatusse.

5.1.3.        Saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta.

5.1.4.        Osaleda ühingu tegevuses ja ettevõtmistes

5.1.5.        Kasutada ühingu poolt kehtestatud soodustusi ja vara selleks ettenähtud korras

5.2.  Ühingu liikmed on kohustatud:

5.2.1.        Järgima ühingu tegevuses osalemisel ühingu põhikirja ja ühingu organite otsuseid.

5.2.2.        Tasuma üldkoosoleku poolt määratud ja kinnitatud maksud jms. kohustused.

5.2.3.        Teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

5.2.4.        Tasuma  p.5.2.2 loetletud maksud ka siis kui liikmelisus lõpeb aasta keskel.

5.2.5.        Teavitama ühingu juhatust enda eelnevast taustast ja vajadusel esitama CV.

5.2.6.        Materiaalseid kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega. Materiaalne vastutus kinnitatakse kirjalikult.

 

      

 

             

  

6.         Üldkoosolek.

6.1.  Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu liikmete üldkoosolek .

6.2.  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.2.1.        Põhikirja muutmine.

6.2.2.        Põhieesmärgi muutmine.

6.2.3.        Juhatuse liikmete arvu määramine.

6.2.4.        Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.

6.2.5.        Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamise ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

6.2.6.        Juhatuse liikme kandidaatide ülesseadmine ja valimise korra kinnitamine, tagades partnerluse laiapõhjalise esindatuse   põhimõtted.

6.2.7.        Sisseastumis-, liikme- ja teiste maksude ning materiaalsete kohustuste kinnitamine ja tasumise korra kinnitamine.

6.2.8.        Aastaaruande kinnitamine.

6.2.9.        Juhatuse pädevuse kinnitamine.

6.2.10.    Tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

6.2.11.    Ühingu strateegiadokumentide kinnitamine.

6.2.12.    Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

6.2.13.    Ühingu liitumine mõne teise ühingu või liiduga. Ühingu all- ja tootmisüksuste loomine.

6.3.  Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas.

6.4.  Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest koos toimumisaja, toimumiskoha ja päevakorraga teatatakse igale liikmele  kirjalikult ( tavakiri, e-kiri, faks) vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

6.5.  Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku juhul kui ühingu huvid seda nõuavad või seda põhjendatult taotleb vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

6.6.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb ½ ühingu liikmeskonnast. Kui on tegemist otsuste vastuvõtmisega  ja esimesel kokkukutsumisel on osalejaid vähem, siis väljastatakse uus teade ning uus üldkoosolek loetakse otsustusvõimeliseks ka väiksema osalejate arvu korral.

6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

6.8.  Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja ühingu eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

 7.       Juhatus.

7.1.  Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, kuhu kuulub 1-5 liiget.

7.2.  Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse piiramata ajaks, kusjuures peale kolmandat aastat võib üldkoosolek ilma põhjenduseta liikme tagasi kutsuda ning uue liikme kinnitada.

7.3.  Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

7.4.  Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

7.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

7.6.  Juhatuse pädevuses on töö- ja teiste allkirjakohustuslike lepingute sõlmimine, vajalike dokumentide kinnitamine jms.

7.7. Juhatus võib võtta tööle vajaliku kaadri (tegevjuht, raamatupidaja, projektijuht, teenindustöötaja jt., kes on vajalikud ühingu haldamiseks ja põhieesmärkide saavutamiseks).

 8.       Osakondade õigused ja kohustused.8.1.    Vähemalt 5 ühingu liiget võivad luua ühingu piirkondliku osakonna (edaspidi PO)

8.1.1.        PO kõrgeimaks organiks on PO koosolek, mille kutsub kokku PO juhataja vastavalt vajadusele või 1/10 PO liikmete põhjendatud taotluse alusel. PO koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse PO esimesel koosolekul.

8.1.2.        PO juhib ja esindab õiguslikes toimingutes juhataja, kes valitakse ametisse piiramata ajaks osakonna koosolekul liikmete lihthäälteenamusega. PO koosolekul on õigus peale 1 aastat ilma põhjenduseta juhataja tagasi kutsuda ja valida uus juhataja.

8.1.3.        PO juhataja pädevuse kinnitab PO koosolek lähtudes ühingu juhatuse ja ühingu üldkoosoleku suunistest.

8.1.4.        PO on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.

8.2.  Vähemalt üks ühingu liige võib luua majandusliku osakonna ( edaspidi  MO).

8.2.1.        MO  allub otse juhatusele.

8.2.2.        MO juhib ja esindab kõigis õigustoimingutes juhataja kelle määrab ametisse ühingu juhatus piiramata ajaks. Juhatusel on õigus peale 1 aastat ilma põhjuseta juhataja tagasi kutsuda ning asendada uue juhatajaga või MO sulgeda.

8.2.3.        MO on iseseisev üksus, mis korraldab oma tegevust ise ja MO rahaliste vahendite kasutamise õigus on MO juhatajal ,lähtudes ühingu juhatuse poolt antud volitustest.

8.2.4.        MO on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruanded ühingu juhatusele vastavalt ühingu juhatuse nõudmisele või vähemalt 1 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.

8.2.5.        MO käsutusse jääb ½  saadud tulust.

8.2.6.        MO juhataja on otseselt vastutav ja aruandekohuslane ühingu üldkoosoleku ja juhatuse ees.

 9.        Ühinemine, jagunemine ja likvideerimine.

9.1.  Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

9.2.  Ühingu likvideerijateks on seltsingu liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3.  Ühingu likvideerimisel toimub ühingu vara jaotamine seaduses sätestatud korras, kus vara läheb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

 

                          

       

           

            

          

 
hosting sites for further best website hosting reading are uk web hosting top hosts and about website hosts in the uk to find good uk web hosting service company. You may need to look also good website design ideas from website design firm, to develop top quality website. Otsingumootoritele kodulehe optimeerimine on tänapäeval keskendumas eelkõige artiklite kirjutamisele, mis aitavad veeblehtede ja kodulehe optimeerimisele otsingumootorites suuresti kaasa ja muudavad kodulehe tegemise disain aara.ee poolt veebilehe tegemisel tunduvalt efektiivsemaks. Samas on kodulehe valmistamisel 5 olulist elementi, milleta veebilehe valmistmine kuidagi läbi ei saa. Loe kuidas on kodulehe valmistamine sisu halduse poolest parem.
MTÜ TALISMAN, Koogi talu Kõmmaste küla, Padise vald, Harjumaa 76002, e-mail: